*

Minh Thiện, Tổng Lý Minh Lý Thánh Hội bây giờ là ngày Thánh đản vủa Đức Diêu Trì Kim Mẫu, hiệu là Vô Cực Thiên Tôn. Chánh ngày vía là 18 mon 7, ghi trong lịch Tàu cùng lịch Tam Tông Miếu, nhưng theo lệ đây thờ trước một ngày, là ngày 17, tức là đêm hôm nay. Ngài làm chủ cái chùa Tam Tông Miếu mà cũng là chủ đạo Minh Lý. Dòng hiệu chùa Tam Tông Miếu là do Ngài ban xuống. Thế thì người Minh Lý môn sanh tất cả cái bổn phận kiếm tìm biết đến Ngài. Trước hết, tôi xin giải nghĩa tám chữ “ Diêu Trì Kim Mẫu, Vô Cực Từ Tôn” đến mp6n sanh Minh Lý ai nấy đặng rõ biết Đấng Tối Cao, mà họ thớ chủ yếu giữa với trên từng thứ nhứt tại Bửu điện chùa Tam Tông Miếu.

Bạn đang xem: Nam mô diêu trì kim mẫu vô cực thiên tôn

I.NGHĨA “ DIÊU-TRÌ KIM-MẪU "

Chữ Diêu, hoặc chữ Dao cũng được, gồm nghĩa là ngọc diêu, một thứ đá quí báu ( pierre précieuse ). Chữ Trì nghĩa là ao nước, giỏi là hồ nước. Nhì chữ Diêu Trì hiệp lại có nghĩa là : Ao tốt hồ nước, vào đó bao gồm nhiều ngọc quí báu. Đây có nghĩa là một cảnh trí, một cung điện, ở bên trên một chót núi Hi-mã-lạp-nhã (Himalaya), có tác dụng ranh giới giữa nước An Độ và nước Trung Hoa, gọi thương hiệu núi là Côn Lôn. Ai tất cả coi truyện thần tiên thì biết đó là chỗ Ngọc Đế ngự và nhiều vị Đại Tiên tu luyện. Chữ Kim là vàng, cũng gồm nghĩa là các loại kim, như bạc, đồng, chì, sắt . . .thuộc về Tây phương. Theo chén bát quái hậu thiên (Lạc thơ), Kim nầy ở ngôi Đoài, mà lại Đoài là Âm kim. Chữ Mẫu là mẹ, là chủ tể, thuộc về hữu hình. Như cuốn Đạo Đức gớm nói: “Hữu danh, vạn vật bỏ ra mẫu.”, nghĩa là chừng Đạo gồm hình, gồm tên, Nó là mẹ sinh muôn vật. Người ta thường hiểu chữ “mẫu” theo nghĩa thông thường, là người đàn bà sinh con, phải gọi Đức Diêu Trì Kim Mẫu là Bà Tây Vương Mẫu. Theo sách vở của người Trung Hoa, Ngài là một vị Thần Tiên từ đời xưa, xa xăm Tây Vương Mẫu cũng là một vị ban thuốc trường sanh. Ngài trở thành một vị chủ tể vườn đào,. Ơ cõi trên trời, cùng cai quản các vị thần tiên cõi đó, gồm khác hơn cõi ta ở dưới trần nầy là đặng sống lâuvà hưởng vô cùng khoái lạc (jouit d’une félicité parfaite). Vườn Tây Vương Mẫu ở bên trên chót núi Côn Lôn – như tôi đã nói ở trên. Ngài ở trong lầu các bằng ngọc, có 9 từng huyền thất và chung quanh bao gồm vách thành bằng vàng. Trong lầu gồm đơn chống Tử Túy, bên trái tất cả ao Diêu Trì, bên mặt gồm sông Huờn Túy. Dưới chơn tất cả 9 từng nhược thủy ( nước yếu ), sóng cao muôn trượng, không tồn tại tiên xa ( xe nhờ bạo phong thổi đi ), vủ luân ( bánh xe bằng lông chim ) thì ko thể nào đi đến đó được.

II.NGHĨA “ VÔ CỰC TỪ TÔN “

Tại sao gọi Đức Diêu Trì Kim Mẫu là Vô Cực Từ Tôn ? có lẽ chư đạo hữu còn nhớ nghĩa Tam cực đã có giải nhiều lần. Tam cực nghĩa là bố ngôi cực cao cả, gọi là :

1 – Vô cực

2– Thái cực

3. – Hoàng cực

1)- Vô cực : Vô cực nghĩa là cực vô, trong đó cực kỳ trống không, chẳng gồm gì không giống lạ hơn nó nữa, tạo ra những sự trở ngại mang lại Nó, buộc phải gọi là Khí hồn nhiên. Mặc dù vậy nhưng mà Nó đủ các đức tính tiềm tàng, còn kín đáo, ẩn núp, cũng như bé gà còn vào trứng gà, chưa tất cả lộ hình dạng mà lại ta gồm thể thấy được. Cũng như trong một hột giống lúa, mặc dù ta chưa thấy cây lúa, nhưng trong đó bao gồm đủ sinh lực để sinh ra sau nầy cây lúa vậy. Đạo Đức ghê gọi loại đó là: “Đạo tự hư vô sanh nhứt khí”, nghĩa là từ trong Đạo hư vô nhưng mà sanh ra Nhứt khí. Nhứt khí có tía phương diện hay là bố ngôi, mà ngôi Thứ nhứt gọi là Vô cực. 2)- Thái cực: Thái cực nghĩa là cực thái tuyệt là cực đại. Từ vào Vô cực là ngôi thứ nhứt lại gồm một điểm khí dương phát sanh. Hễ khí động phạt sanh tức là khí dương, thì phần tịnh còn lại là khí âm. Vì vậy Kinh Dịch nói : “ Thái cực sinh lưỡng nghi” , nghĩa là Thái cực sinh ra khí âm cùng khí dương. Đạo Đức kinh gọi là Một sinh ra hai. Đây là ngôi thứ hai của Nhứt khí, cơ mà ngôi Thứ nhì gọi là Thái cực. 3)- Hoàng cực: Hoàng nghĩa là ông vua. Cực là cực cao như nói trên. Cũng gọi là Nhơn cực giỏi là loại phần tinh thần, phần trung tâm linh cực cao, chẳng phải ở vào vua chúa cơ mà thôi, như người xưa hiểu , cơ mà ở vào tất cả mỗi bé người. Nói theo Nho giáo, thông thường, ta tất cả thể gọi Nó là Lương tâm, là Lương tri, Lương năng, là Tánh lý, là Thiên lương, là Thiên chơn, . . .Thái cực (thèse) sinh ra âm dương, mới có phía 2 bên tương đối (anti thèse), còn Hoàng cực, đây có nghĩa là hổn hiệp âm dương (synthèse) , mói gồm xuất ra vạn pháp. Nếu không có âm dương tương hiệp, thì làm thế nào sanh hóa được ! nên Kinh Đạo Đức nói: “Hai sanh ba”, là âm dương hiệp sanh ra Hoàng cực. Vậy thì cha ngôi chỉ gồm Nhứt khí, nhưng mà mỗi ngôi đều bao gồm một vai tuồng riêng biệt biệt, chẳng giống nhau mà luôn luôn luôn bổ túc mang đến nhau. Mặc dù phân ba thời kỳ mang đến dễ hiểu, kỳ thiệt là ba ngôi cùng đồng thời, phân cao hạ. Đức Diêu Trì Kim Mẫu vẫn gồm một vai tuồng đặc biệt, thuộc về ngôi Vô cực, bắt buộc lấy hiệu là: Vô cực Từ Tôn. Nghĩa là Ngài đại diện mang đến ngôi Thứ nhứt là ngôi Vô cực. Sao gọi là Từ Tôn ? “Từ” là nhân từ, từ bi, bao gồm lòng thương xót, độ dẫn tất cả bọn chúng sanh. Như theo thế gian, mẹ thuơng bé một giải pháp diệu hiền đề nghị gọi là từ mẫu, từ thân. Trái lại, đối với cha, thì cần sử dụng chữ nghiêm, nghĩa là nghiêm minh, phải gọi là nghiêm phụ, nghiêm quân. “Tôn” là cao cả, bực rất mực tôn nghiêm. Hoặc gọi là Thiên tôn, nghĩa là bực cao cả, tôn nghiêm, ỏ trên các từng trời, xuất xắc là trên thiên đàng.

DIEU TRI PHẬT MẪU DIÊU TRÌ - HỘI YẾN BÀN ĐÀO - CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ ĐỨC PHẬT MẪU DIÊU TRÌ HỘI YẾN BÀN ĐÀO TRUNG THU Thiện Chí sưu tầm (Trung Thu Quí mùi – gần cạnh Thân) 2003 – 2004 Lời Tựa

Cứ mỗi độ ngày thu trở lại, lòng nguời tín đồ Cao Đài nao nao hướng về Đức Từ Tôn Kim Mẫu, Đấng Mẹ linh hồn đã bao lần đến trần gian an ủi vỗ về, dạy bảo đám con thơ còn lặn hụp trong sông mê bể khổ. Rồi trong nỗi cảm hoài thiêng liêng ấy, nguời thì nhẩm đọc lại những câu thơ đầy thi vị chan hòa tình mẫu tử thiết tha của Mẹ; người thì lần giở những trang thánh huấn Mẹ đã trao gởi đàn nhỏ mỗi độ Thu về . . . Mẹ chẳng những là Tình thương Vô cực, Mẹ còn là Đấng Từ bi sinh hóa, cứu độ chúng sinh bên trên đường đời lẫn đường đạo. Thời Tam Kỳ Phổ Độ nầy, Mẹ lãnh lịnh đức Chí Tôn đem túng pháp chan rưới Chơn thần những đứa con có thiện căn ngộ đạo để dắt lần lên nấc thang giải thoát. Mẹ đã đem Bàn Đào chí bửu từ Cung Diêu Trì xuống tận thế gian, có tác dụng nhịp cầu tâm linh rước đoàn bé ngoan trở về hội hiệp với Mẹ sau khi hoàn thành sứ mạng vi nhân. Quyển sách nhỏ nầy chỉ sưu tập trong muôn một những tởm điển, thánh giáo, thánh ngôn đã khêu tỏ uy danh, quyền pháp cùng lòng đại từ đại bi của Đức Từ Mẫu. Nhất là giáo lý đại đồng phổ quát cùng ý nghĩa huyền nhiệm trong Hội Yến Bàn Đào, một bí pháp hi hữu của Đại Đạo TKPĐ. Xin tạ ơn Đức Mẹ và những Đấng đã khải thị đến chúng nhỏ đạo mầu vi diệu ấy. Xin Ơn trên ghi nhận công đức những vị đã có dự án công trình quí báu nhưng sưu tập nầy được thừa kế. Kính mong sự đồng cảm của mọi người khi món rubi Trung thutinh thần nầy đến tay quí vị.

PHẬT MẪU CHƠN khiếp Tạo Hóa Thiên Huyền Vi Thiên Hậu, Chưởng Kim Bàn Phật Mẫu Diêu Trì. Sanh quang đãng dưỡng dục quần nhi, Chơn linh phối nhứt thân vi thánh hình. Thiên cung xuất Vạn linh tùng pháp, Hiệp Âm Dương hữu hạp biến sanh. Càn Khôn sản xuất hữu hình, chén hồn vận chuyển biến thành chúng sinh. Cộng vật loại huyền linh đồ nghiệp, Lập Tam Tài định kiếp hòa căn. Chuyển luân định phẩm cao thăng. Hư vô chén bát quái định thần qui nguyên. Diệt tục kiếp trần duyên oan trái, Chưởng Đào tiên thủ giải trường tồn. Nghiệp hồng vận tử hồi môn, Chí công định vị vĩnh tồn Thiên cung. Chủ Am quang đãng thường tùng Thiên mạng,Độ Chơn thần nhứt vãng nhứt lai.Siêu thăng phụng liễn qui khai,Tiên cung Phật xứ Cao Đài xướng danh.Hội ngươn hữu Chí Linh huấn chúng,Đại Long Hoa nhơn chủng hòa ki. (cơ)Tam kỳ khai hiệp Thiên thi,Khoa môn Tiên vị ngộ kỳ Phật duyên.Trung khổ hải độ thuyền chén bát nhã,Phước Từ bi giải quả trừ căn,Hườn hồn chuyển đọa vi thăng,Cửu Tiên hồi phục Kim Bàn Chưởng Am,Thập Thiên can khái quát vạn tượng,Tùng Địa đưa ra hóa trưởng Càn khôn.Trùng hườn phục vị Thiên môn,Ngươn linh hóa chủng qủi hồn nhứt thăng.Vô siêu đọa quả căn hữu pháp,Vô khổ hình nhơn kiếp lưu oan.Vô địa ngục, vô quỉ quan,Chí Tôn đại xá nhứt trường qui nguyên.Chiếu nhũ lịnh Từ Huyên thọ sắc,Độ anh nhi nam, bắc, đông, tây.Kỳ khai tạo nhứt Linh đài,Diệt hình tà pháp cường khai Đại đồng.Hiệp vạn chủng nhứt môn đồng mạch,Qui thiên lương quyết sách vận trù.Xuân Thu, Phất Chủ, chén bát Vu,Hiệp qui Tam Giáo hữu cầu chí chơn.Phục nguyên nhơn hườn tồn Phật tánh,Giáo hóa hồn hữu hạnh hữu dưyên.Trụ căn quỉ khí Cửu tuyền,Quảng khai Thiên thượng tạo quyền chí công.Lịnh Mẫu Hậu khai Tông định Đạo,An dưỡng sanh đảm bảo hồn hài.Càn Khôn Tạo Hóa sánh tài,Nhứt triêu nhứt tịch kỉnh bài bác mộ khang.“ Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Tạo Hóa Huyền Thiên Cảm Bái.”“ Nam mô Đại Từ Bi Năng Hỉ Xả Thiên Hậu, Chí Tôn, Đại Bi, Đại Ai.”KINH TÁN TỤNG CÔNGĐỨC DIÊU TRÌ KIM MẪUKể từ hỗn độn sơ khai,Chí Tôn hạ chỉ trước Đài Linh Tiêu.Lưỡng nghi phân khí hư vô,Diêu Trì Kim Mẫu nung lò hóa sanh.Am Dương biến tạo Chơn thần,Lo mang lại nhơn vật về phần hữu vi.Mớm cơm vú sữa cũng tay,Dưỡng sinh đùm bọc với tài chí công.Xét bởi vì nhơn vật lẽ đồng,Chắt chiu hằng để trọn lòng tầm thường thương.Chí mong mỏi hòa hảo âm dương,Thuận căn theo lối bước đường vẹn chơn.Mẫu Nghi hằng giữ lòng đơn,Mảng lo cho trẻ đặng tròn tấm thân.Riêng thương Kim Mẫu khóc thầm,Biển trần thấy trẻ lạc lầm bấy lâu.Đòi phen mẹ luống u sầu,Cũng bởi vì tà mị dẫn đường nhỏ thương.Đỉnh bình thường là miếng treo gương,Khiến cần trẻ dại lạc đường quên ngôi.Ngọt ngon trẻ nhiểm mến mùi,Trẻ nào gồm biết khúc nôi đọan trường.Ngồi trông con đặng phi thường,Mẹ đem bé đến tận đường hằng sanh.Xưa nhỏ không thấu cội nhành,Vì đường đạo bế biệt hoa lá rơi.Từ bé cách Mẹ phương trời,Trầm luân khổ hải chơi vơi sóng trần.Dầu thương nhắm mắt đưa chơn,Giờ ni gặp lối nghiệt trần giảm tiêu.Ngọc Hư định phép cũng nhiều,Phái đá quý Mẹ lãnh dắt dìu trẻ thơ.Trước cơ trẻ vẫn mịt mờ,Từ đây mới hản ơn nhờ Mẫu Nghi.Đắc truyền khai mối
Tam Kỳ,Dưới tay cậy gồm Diêu Trì Cửu Nương.Chín Cô đã sẵn lòng thương,Mê tân độ chúng bườm trương thoát vòng.Lục Nương phất phướn tầm nã hồn,Tang thương nay cơ hội bảo tồn chúng sanh.Bát Nương thật đấng chí linh,Cùng tầm thường giáo hóa ân cần lo âu.Thất Nương khêu đuốc Đạo đầu,Nhờ Người gợi ánh nhiệm mầu huyền vi.Môn sinh thiện niệm hằng ngày,Cúi xin Kim Mẫu muôn loài cứu ương.Đê đầu khấu bái Nương Nương,Nén hương đạm bạc xin thương chứng lòng.“Nam tế bào Tạo Hóa Huyền Thiên Diêu Trì Kim Mẫu.”“Nam tế bào Tạo Hóa Huyền Thiên Cửu Vị NữPhật.“QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC PHẬT MẪUQuyền năng vô biên của Đức Phật Mẫu được mang lại biết trong 2 bài xích kinh : Phật Mẫu Chơn kinh và Tán Tụng Công Đức Diêu Trì Kim Mẫu,và trong số bài Thánh ngôn của Đức Phật Mẫu ban cho.Một số quyền năng của Ngài được kể ra như sau:1.Chủ Âm Quang: đức Chí Tôn giao đến đức Phật Mẫu làm cho chủ phần Am vào tòan cả Càn Khôn Vũ trụ.Phật Mẫu Chơn Kinh:Chủ Âm quang đãng thường tùng Thiên mạng.2.Chưởng quản Kim Bàn: Kim Bàn hay Kim Bồn là nơi Đức Phật Mẫu dùng chứa những Ngyên chất để tạo Chơn thần (xác thân thiêng liêng) cho con người nơi cõi thiêng liêng.Kinh Đệ cửu Cửu:Nơi Kim Bồn vàn vàn nguơn chất,Tạo hình hài những bậc nguyên nhân.3.Chưởng quản Vườn đào tiên : đức Phật Mẫu tạo ra Vườn đào tiên với dùng các quả Đào tiên ban thưởng cho những Chơn linh tu hành đắc đạo khi trở về cõi linh nghiệm hằng sống.Phật Mẫu Chơn Kinh:Chưởng Đào tiên thủ giải trường tồn.Kinh Đệ nhị Cửu:Tây Vuơng Mẫu vườn đào ướm chín,Chén trường sanh tất cả lịnh ngự ban.Tiệc hồng đã dọn sẵn sàng,Chơn thần khá đến hội mặt hàng chư linh.Hằng năm, đến kỳ đào tiên chín, Đức Phật Mẫu mở Hội Yến Bàn Đào nơi Diêu Trì Cung, dùng các quả đào tiên cùng tiên tửu, đãi các Đấng Tiên Phật nơi cõi thiêng liêng.4.Tận độ nhơn sanh: Toàn cả nhơn lọai, nhứt là 92 ức vì sao đang còn trầm luân nơi cõi trần, đều là con cái thương yêu thương của Đức Phật Mẫu. Đức Phật Mẫu tận dụng những hình thức giáo hóa để cứu độ tất cả con cái, đem trở về cõi thiêng liêng, để được Đức Chí Tôn phán định phẩm tước và ngôi vị. Phật Mẫu Chơn Kinh:Nghiệp hồng vận tử hồi môn,Chí Công định vị vĩnh tồn Thiên cung.

Thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Diêu Trì Kim Mẫu đắc lịnh Đức Chí Tôn giáng điển lâm trần dìu dắt, độ dẫn bọn chúng sanh bên trên đường giải bay với tình thương vô tận vô hạn của đấng Đại Từ Mẫu.

Kinh Tán Tụng Công Đức Diêu Trì Kim Mẫu :Đắc truyền khai mối Tam Kỳ, Dưới tay cậy tất cả Diêu Trì Cửu Nương.Chín Cô đã sẵn lòng thương, Mê tân độ bọn chúng bườm trương thóat vòng.5. Chưởng quản Tạo Hóa Thiên Tạ:o Hóa Thiên là từng trời rất huyền diệu, cao nhứt trong Cửu Trùng Thiên. Theo Di Lạc Chơn Kinh, từng trời Tạo Hóa Thiên có: Quảng sinh Phật, Dưỡng Dục Phật, Chuởng Hậu Phật, Thủ Luân Phật, cùng với Chín vị Nữ Phật, hằng hà sa số chư Phật, đều tuân thủ theo đúng mạng lịnh đức Phật Mẫu chưởng quản Kim Bàn, gồm khả năng tạo hóa tất cả những Chơn linh, gồm khả năng vào ra các cõi trần, nuôi nấng chăm sóc chúng sanh, trở về nguồn cội là ngôi vị Phật.6.Quyền làm Mẹ Vạn linh: đức Phật Mẫu là Mẹ thiêng liêng, Mẹ linh hồn của cả Vạn linh gồm: Kim thạch hồn, Thảo mộc hồn, Thú cầm hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn với Phật hồn. Phật Mẫu Chơn Kinh:Càn Khôn sản xuất hữu hình,Bát hồn vận chuyển biến thành chúng sinh.(Theo Sọan giả Kim Hương, trong tập Báo Ân Từ &Hội Yến Bàn Đào, Tòa Thánh Tây Ninh) un compteur gratuit pour votre site web

Kính Thưa các Đạo Hữu Thân Mến!Hôm ni Là Ngày 18 tháng 10 là ngày kỷ niệm đức mẫu mã Hoàng Giáng cầm cố cứu độ những con vẫn trôi lăn trong tầm sanh tử
Chúng ta là nhỏ của mẹ, lúc này hãy dành tí thời hạn tưởng niệm tới đức mẫu mã Hoàng, lưu giữ công ơn sanh thành chăm sóc dục con buộc phải vóc đề nghị hình.

Mẫu hoàng từng ngày trong đợi bé thơ trở về
Dù có bận mang đến đâu thì cũng xin dành riêng dù chỉ cần vài phút niệm danh hiệu của người mẹ hiền.

Xem thêm: "Bật Mí" Một Số Từ Vựng Về Quần Tây Tiếng Anh Là Gì, Từ Vựng Tiếng Anh Về Quần Áo

*

Thơ của ĐỨC DIÊU TRÌ KIM MẪUCơ Thiên Lý - hoàng thượng định luật
Điển Huyền vi- Vô Cực chuyển khai
Sắc ban Phật chủng loại tỏ bày
Lịnh truyền nam nữ, gái trai hãy tường.Diêu Cung Điện là xuất phát cội
Trì Lục Kinh thoát khỏi Sông Mê
Kim ngôn tình chị em chân khai
Mẫu chờ nhỏ dại, tái cơ lòng già
Ban Ấn lịnh Kỳ bố chuyến chót
Truyền trung tâm Kinh cứu giúp vớt Tử Linh
Khai truyền Thiên lộ lược trình
Thông tri Lý Đạo, rõ Tình thâm nám ân.Linh chơn xưa tiền căn mẫu mã tạo
Tánh cực kỳ phàm thông Đạo Thiên Tiên
Gốc căn chiếu rọi diệu huyền
Cội nguồn Ân đức chị em hiền rải ban
Căn tánh Đạo trọn vẹn thanh khiết
Xưa Cung Vi chưa biết mùi đời
Linh hồn sáng rọi Vị ngôi
Căn chi phí Bích Ngọc là vị trí Cửu Trùng
Khá thức giấc ngộ, đại hùng minh mẫn
Tri phụng hành mệnh lệnh cho tròn
Tiếp lời chủng loại dạy sắt son
Lịnh Trời tuân mạng, bảo toàn nguyên nhân
Thức trung ương nội mê è mộng ảo
Tỉnh trí lo trung bình Đạo Vô Vi
Tu thân, chăm sóc tánh kiên trì
Hành cơ Thiên luật, mẫu mã thì ban ơn
Đắc Bửu Pháp, chi phí căn đề nghị Thánh
Thành thật Tu, new rảnh Nghiệp duyên
Đạo chơn chẳng mến tệ bạc Tiền
Quả lành gặt hái, qui nguyên phản nghịch hồi.Dự Kim Khuyết - Hội trời Tam Giáo
Hội Tam Thanh, điểm đạo Linh Căn
Long Đình - Bửu Ngọc Tứ Ân
Hoa sen đua nở mừng căn thiện lành
Kỳ tuyển chọn lựa thực hành mới quýBa lần khai mở Hội Tam Thiên
Con ơi ! Nghe người mẹ chỉ truyền
Rán lo Tu niệm, khỏi phiền về sau.Lòng từ đắc, tự thị dẹp bỏ
Đường công danh - Hiệp đó rồi tan
Tồn đưa ra mà vội vàng mơ màng
Cơ Trời báo ứng, hành tàng kiết hung
Con của chị em thủy thông thường Đạo lýThì sau này cừ khôi chi bằng
Ngọc ngà, châu báu tận hưởng thân
Cũng không đối chiếu cho bởi Đạo Tâm.Cơ Bá Đạo, dễ dàng lầm Tà mị
Nếu ko tri Đạo lý chánh truyền
Trau dồi tánh mạng căn nguyên
Vội nghe chẳng xét, Đạo truyền lầm mê
Khó đạt Đạo trở về với Mẫu
Màn Vô Minh hữu lậu tủ dầy
Muôn color tướng nhiễm say
Dựng hình Tiên Phật thay đổi khó lường
Cần thấu triệt con đường Thiên LýChữ KHÔNG KHÔNG ngự trị trọng điểm hồn
Phép tài ảo thuật bàng môn
Thần thông thay đổi mê hồn đắm say
Nó cũng giỏi Biện tài Đạo lýNhưng sự Hành – Ý chí khác xa
Con bắt buộc thấu triệt Chánh – Tà
Trong thân Ngũ tạng – Ngũ MA thọ đời
Muốn tu tỉnh giấc - chịu nhồi, chịu đựng khảo
Tư tưởng Lành, giữ lại Đạo độc nhất Tâm
Rõ trông Ma nghiệp ngoài lầm
Trong thân Bửu Pháp kiếm tầm đâu xa
Lìa sắc đẹp Tướng, thân ta chớ nhiễm
Dù đông đảo điều thúc liễm muốn ăn
Tạm dùng, chẳng nghĩ về xác trần
Tùy Duyên hóa độ, nuôi thân Tu hành.Nghĩ sự Đạo đạt thành trước nhất
Làm câu hỏi gì chủng loại mực xét phân
Chớ cần tin bướng làm cho càng
Đọa thân uổng kiếp, Nghiệp có linh hồn
Tình mẫu mã - Tử, yêu thương con người mẹ dạy
Chớ Mê, hồn tiêu hoại mai sau
Xử phân Định lao lý Thiên Tào
Mẹ ý muốn Nam Nữ bước vào đường TUChớ để cho mây mù nghiệp chướng
Làm mê hồn mang vướng trả vay
Luật hình thưởng phân phát chẳng sai
Đau lòng Tình Mẹ, gái trai hãy tường.

*
Con như thế nào biết lo đường Đạo đức
Mẹ vui lòng túc trực bên con
Siêng năng lập Đức bảo tồn
Cứu nguy trái đất mê hồn trầm luân
Biết Phận sự, nhỏ đừng than thở
Đạo muôn đời cảnh báo danh thơm
Nhục – Vinh chẳng nghĩ Mất – Còn
Chỉ đề nghị Sứ mạng lo tròn bà mẹ ban
Dầu Đạo Pháp gian nan khổ cực
Hay đắng cay Nghiệp lực khảo nhồi
Một lời Thệ Nguyện nhỏ ơi
Thần dẫn chứng giám, Đất Trời rõ thông
Chớ chán nản, cầm cố lòng thay đổi dạ
Muốn đắc thành Đạo Quả đề nghị Hành
Truân chuyên thử thách tồn sanh
Là đường Tiến hóa vẻ ngoài Hành bạn Tu
Chớ suy nghĩ tới Giận – Thù – oán – Ghét
Chí Đại Hùng, học tập phép trường đoản cú Bi
Đức Ân vạn sự cực nhọc bì
Dầu cho lao khổ, sá gì bản thân.Thương ghi nhớ Mẹ, phải phải lo Đạo
Mới xứng danh bé thảo rồng Tiên
Đáp đền Thất Tổ, Cửu Huyền
Sanh thành Phụ - mẫu mã tại miền è cổ gian
Dù khanh tướng giàu sang khó sánh
Phật – Thánh – Tiên dụng tánh Thảo HIền
Nghiệp đời mặc dù lắm Oan khiên
Thành lòng Tu niệm, người mẹ Hiền giải oan
Cơ Tái tạo ra sảy sàng cận gấp
Chớ chần chừ để đậy Tánh linh
Trận đồ chén bát quái lao lý hình
Ngũ Hành vận chuyển, Nhân sinh điêu tàn.
*
Lòng bà mẹ đã rải ban chỉ dạy
Nếu nhỏ nào còn biện hộ Luật Trời
Chẳng lo tu niệm chiều mơi
Thì chớ trách bà mẹ vậy thời chẳng thương
Màn ma Quỉ còn vẫn trà trộn
Phật – Thánh – Tiên lộn lạo Hồng trần
Để Tùy Duyên kiếp độ Nhơn
Dễ gì chạm chán Đạo Chánh Chơn kỳ này
Luận kinh Phật tỏ bày nơi trước
Đời lộn kiếp, mực thước nặng nề dò
Tử sinh Thập loại nhỏ to
Đầu thai báo Quả cực nhọc đo được lòng
Bất nói sự Tổ Tông - Đạo Đức
Mang lớp người Ngũ Trược – tâm Ma
Ham làm rất nhiều sự Gian Tà
Đâu còn kể đến Ông bà Tổ Tiên
Cứ chỉ biết bội bạc Tiền – Danh Lợi
Rồi tung hoành tạo Tội chẳng cần
Giết người, cướp của muôn dân
Bạo tàn độc ác, nặng nề phân Chơn – Tà.
*
Bởi dung nhan lệnh Thiên Hoàng ân xá
Cũng là Kỳ trả trái - Nghiệp căn
Chuyển xoay Định khí cụ Công bằng
Khảo - nhồi, Thưởng - phát Kiếp căn đời cùng
Sự lựa chọn Hiếu – Trung kỳ chót
Con hơi lo bòn mót Đức Ân
Chớ tê mê mê sự Hồng trần
Buộc ràng Nghiệp trái - Kiếp căn đọa đày
Rồi gặp mặt cảnh Họa Tai nặng nề cứu
Cần Định trọng tâm hấp thụ Điển Quang
Nghiệm suy thấu triệt nai lưng hoàn
Trong cơ sàng sảy lớp màn nhức thương
Các nhỏ nghĩ mang đến tường cặn kẽ
Nếu ko thì Tình bà mẹ xa con
Đau lòng của mẹ tạo hồn
Dưỡng nuôi ấp ủ, bảo tồn Linh Quang.Khi con xuống trần thế lập Hạnh
Bị Ngũ MA dụ Tánh mê Trần
Đâu còn nhớ Kiếp chi phí căn
Tuổi tên chị em tạo Thượng tầng hỏng Vô
Mãi tạo tạo cuộc đời Nghiệp Quả
Chịu Luân hồi, vay mượn trả ko ngừng.Con ơi! Lòng bà bầu bâng khuâng
Nhớ con, trông đợi, kiếm tìm phương cứu giúp nạn
Sợ cho ngày chiếu màn Đại Hội
Rồi những con chịu đựng tội trước Tòa
Công Đồng Tam Giáo chẳng tha
Luật Hình sửa trị khó mà an than
Bị sa đọa, trầm luân địa ngục
Bảy Ức niên bắt đầu được đầu thai
Lâm nai lưng Nghiệp trái trả vay
Cũng như mạt kiếp đời ni tận cùng
Vì khu vực đó buộc phải rồi Tình Mẹ
Chẳng để cho con em của mình lạc lầm
Chuyển Cơ Điển Pháp huyền thâm
Chỉ xuất phát cội nhằm tầm Căn xưa.Màn Tam Giáo lọc lừa Đạo quả
Trên Tam Thiên, Lục Bá xuống trần
Bàng môn - Tả Đạo dụ Căn
Hại nhỏ của mẫu mã mê nai lưng còn đâu
Nhắc mang lại đây người mẹ sầu Linh Tử
Mãi theo Đời quên sự thâm nám Ân
Linh quang quẻ - gốc gốc Tiền Căn
Ngôi xưa phế bỏ, Nghiệp trần treo mang
Sự vay mượn trả trằn gian ông xã vợ
Tình rạm ân, bé nỡ phụ vong
Chiếu theo dụng cụ Đạo Công Đồng
Thì bé Bất hiếu, khó ao ước bảo tồn
Quên mất Tánh chơn hồn giá trị
Cứ mê lầm Ma Quỉ - Lợi Danh
Sanh – Già - bệnh -Tử hiểu rành
Mà sao bé mãi ganh đua theo Đời?
Phế bỏ Đạo, quên lời mẹ dạy
Còn dọc ngang tranh cãi bất tin
Nghe theo Tà mị phàm tình
Tấm than tiêu hoại, hồn linh lao tù tù
Hễ vào cảnh âm u đen tối
Biết bao giờ thoát ngoài Sông Mê
Sanh trọng tâm ngu muội nặng nề
Biết đâu Chánh Pháp, quay trở lại Thiên Cung
Cơ Ân Xá tận thuộc màn chót
Phật – Thánh –Tiên cứu giúp vớt Linh hồn
Ráng nghe lời Mẹ, bớ con!Đức Tin vững chắc bảo toàn Hậu Lai.
*
Xét mang đến kỹ lời ngay lẽ thật
Dầu khảo nhồi, vai trung phong Phật đừng lơi
Yêu Ma dù cho có lắm lời
Ngọt ngon dỗ ngon dỗ ngọt theo Đời thì KHÔNGThề nhất thiết một lòng vày Đạo
Hưởng muôn đời sáng tạo Linh Quang
Ngọc châu - Bửu pháp - Đạo Vàng
Trong thân sẵn có, bảo toàn chơn linh
Dù tài phép hồ ly có giỏi
Lòng Đức Tin cứng cỏi thay gìn
Đạo là Chơn Lý cao minh
Đạo không sắc đẹp Tướng, hữu hình ko kể than.Đời Mạt Kiếp, dương trần hỗn loạn
Chúng mưu mô đủ hạng lắm con
Tạo hình, dựng cốt, mê hồn
Vẽ tranh Tiên Phật để nhỏ lạc lầm
Khá biết vị trí Đạo trọng tâm quan trọng
Pháp Vô Vi mở rộng Thần Quang
Chiếu soi Nhật Nguyệt hành tàng
Đắc thông Ngũ Tạng, bảo toàn Tánh Linh
Chuyển nội thân, trọng tâm mình định trí
Ngồi quán thông pháp lý Chơn Không
Hoặc là đi, đứng ở lòng
Cũng luôn chuyển Pháp mới mong nhiệm màu.Ngoài sắc Tướng, bao gồm đâu là Đạo
Con bắt buộc nên kiểm thảo mang lại tường
Kẻo lầm Ma Đạo phô trương
Mượn Kinh, bày Lý, gạt lường Nhân sinh
Chúng quỉ kế, đưa hình Tiên Phật
Xưng Vị - Ngôi, làm chơ vơ Đạo Nhân
Bùa linh, thuốc lú mê hồn
Để mang lại chúng khiến các nhỏ theo Tà
Nếu chẳng nghe các lời thêu dệt
Chúng đủ tài làm bị tiêu diệt chẳng chơi
Không TU, tin tưởng Phật Trời
Để hành Thiện - Đức, khó thời thừa qua.Màn lừa thanh lọc Sư tà - ngoại Đạo
Ra tranh tài Tam Giáo Phật Tiên
Giả hình, mang tướng tưởng Hiền
Mà lòng thâm đọc, chẳng hiền nghe con!Ví như mẫu mã chúng còn sứt bác
Cho mẫu mã đây vào hạng Đạo Tà
Con ơi! Lòng mẹ thiết tha
Ai sanh, ai chế tạo vậy nhưng mà vật chi?
Đủ vật hóa học để thì nuôi dưỡng
Cho nóng thân có được Tu hành
Sanh Tâm ruột gan bất lành
Chê bai Phật Mẫu, phải đành đọa thân
Dù với kiếp có tác dụng Tăng cũng thế,Vô lễ, còn lúc dễ, kiêu căng
Phật nào dạy dỗ thói ngang tàng?
Bất tri Chơn lý, đọa có Ngục hình
Cơ Ân Xá mặc tình cụ sự
Muốn nói chi ngôn từ chẳng kiêng
Sau này đừng gồm trách phiền
Thần quan Tả Hữu ghi ngay tức khắc chẳng sai
Tâu Thượng Đế, những ngài Tam Giáo
Chiếu mức sử dụng hình xử Đạo kỳ này
Long Hoa Đại Hội hoằng khai
Đạo nào Chánh pháp Như Lai chơn truyền!Con của mẹ ráng hiền, nhẫn nhục
Rèn Đức Ân, bao phủ phục Bệ Rồng
Tu là Tu Tánh, Tu Lòng
Chớ chớ Tu Tướng cơ mà hòng đắc chi
Cơ Đại Hội kỳ thi đang tới
Lập Đức Ân, thân bắt đầu vững còn
Một lòng vì bà bầu sắt son
Ráng lo hành Đạo, bảo toàn Kiếp Căn
Đừng sa xẻ cõi trần bé nhỉ
Để Ma Vương, bạn thân quỉ dắt hồn
Sa vào trận địa Bàng môn
Háo Danh, trục Lợi, không có gì mạng than.Mẹ thương bé vì Căn mẹ tạo
Nên khai truyền Lý Đạo chơn minh
Đó là cốt nhục thâm tình
Để lầm mối Đạo, Chơn Linh mịt mờ
Dầu Bá Đạo – trọng tâm thời duy nhất
Các con cần rõ lao lý hành trì
Mặc đời cầm sự Thị phi
Tu hành chớ nệ đều gì cạnh tranh khăn.Mẹ nhận thấy dương nai lưng nam nữ
Mãi đựng lòng hung dữ, ngang tàng
Quên Căn - chủng loại tạo, Tiên ban
Xuống è cổ Dục Lợi, Nghiệp mang hóa học chồng
Nỡ phụ bạc, quên long từ bỏ Mẫu
Từ ngàn xưa bà bầu tạo Chơn Linh
Nắn con buộc phải vóc, nên hình
Linh quang – chén Bửu trong bản thân vạn năng
Đủ phép báu phi đằng huyền diệu
Để những con tụ liệu xuống trần
Lập Công, bồi Đức chi phí Căn
Giúp đời hậu thế, lập thân Đạo hiền
Đi ngang qua Đông tiền Giáo Chủ
Tây Bá Hầu chẳng hỏi, bái chàoỶ bản thân con mẹ Thiên cao
Chê Ngài trả tướng, chẳng vào Lễ nghi
Tội Vô Lễ, Ngài thì oán giận
Trốn mẹ hiền xuống tận cõi đời
Lũ Ma hóa phép vậy thời
Nhập Tâm bé trẻ, mê Đời tạo nên gây
Cho Linh Tử đê mê mùi tục
Để hài lòng giận tức Bá Hầu
Cũng là phạm luật Thiên cao
Cho phải ở mãi nai lưng lao hại Đời.Chiếu Kỳ Ba, cơ chế Trời mở Hội
Lập Đạo màu cứu rỗi Linh Căn
Thoát chỗ Nghiệp quả Hồng trần
Được về tư Ức vì sao phục chầu
Nay cho Hội Hoàn ước xoay chuyển
Đại game phong thần lựa tuyển chọn Linh Căn
Chọn nhỏ Hiền Đức – Nghĩa Nhân
Rõ tri Ngũ Dục vào thân diệt trừ
Mới ra khỏi cuộc đời mê muội
Lo Tu hành chuộc tội căn xưa
Long Hoa Tam Giáo lọc lừa
Chuyển Cơ Thánh Đức Đại thừa qui căn
Các nhỏ khá tinh thần Giác ngộ
Luyện trung tâm hồn tự độ mê si
Vâng lời của bà mẹ Từ Bi
Giữ trung khu Trung - Hiếu - Lễ nghi cho tròn
Cố triển khai bảo toàn Chơn LýBiết, ko Hành, cũng chỉ hoài công
Giang sơn gấm vóc non sông
Phải đâu riêng rẽ hưởng, để mong mỏi lợi quyền
Phật đâu để tín đồ hiền mắc đọa
Kẻ ác hung vướng họa chẳng sai
Dù đến mưu kế sắp bày
Cũng ko qua khỏi được ngay điều khoản Trời
Nếu ko sớm kịp giờ tỉnh ngộ
Để đến ngày Thiên số định kỳ
Xác trần quăng quật lại còn chi
Hồn linh ngơ ngẩn, sầu bi đọa đày.Mẹ nói trước, nhỏ nay liệu lấy
Rồi sau này khỏi nên trách phiền
Cuộc trằn lắm nỗi hòn đảo điên
Không nghe lời Mẹ, chỉ phiền đọa sa
Cơ Thưởng - phạt Kỳ ba đã rõ
Luật Thiên điều chẳng bao gồm vị tư
Dù bé lãnh sứ mạng Trời
Mà làm sai giải pháp cũng thời bị răn
Hoặc các bậc Ni, Tăng học Đạo
Gây uy quyền, hay tạo ra tội trần
Cũng mọi bị luật pháp trị răn
Tùy theo Nghiệp tội, xử cắt cử bình.Luật Tiến hóa vô hình dung đào thải
Chớ mê Đời, ngu dại dột hững hờ
Bây giờ không thấy làm ngơ
Chừng lúc họa tới, khó thời cứu vớt nguy
Đời lẩn thẩn muội, biết được những gì Còn - Mất
Sự Trăm năm chưa chắc chắn Trường Tồn
Biết tri Thời vận new Khôn
Đừng như để chết, không chôn chờ giờ.Mẹ tỏ hết bao lời châu ngọc
Các con nên tu học tập nghiệm suy
Dù bao đắng cay sá chi
Sợ lòng chẳng trọn đông đảo gì Ân sâu
Khắp thế giới – Hoàn mong vận chuyển
Máy Càn Khôn – linh hiển Cơ Quan
Thất sơn bảo ngọc lầu vàng
Là Cơ lập Hội Minh Hoàng xử phân
Đến ngày đó Linh Căn tề tựu
Nghe phán truyền không thiếu thốn chẳng sai
Bao nhiêu nhân sĩ nước ngoài
Thảy phần nhiều chầu chực trước ngai vàng Bệ Rồng
Có Tam Giáo Công đông phân xử
Công quả tròn được dự Kim Giai
Bằng gây tội lỗi đọa đày
Vào nơi Ngục thất, khổ ráng xác hồn.Con ơi! Sự Mất – Còn, Thành - Bại
Cũng vì chưng lòng Khôn - Dại nhưng ra
Căn Tiên đừng để triển khai ma
Uổng công bà mẹ tạo sanh ra Chơn Thần
Máy Âm Dương xoay vần gửi hóa
Lừa lọc Căn Nghiệp quả tinh vi
Ai thương bởi MẸ DIÊU TRÌLo bé mọi sự, nhắc gì khổ lao
Từ tạo ra hóa Thiên cao - Trời – Đất
Sanh muôn chủng loài vạn đồ gia dụng hữu hình
Cơ ni PHẬT MẪU truyền Kinh
Cho nhỏ cõi cụ giữ gìn Đạo Nhân
Trao bát Bửu ghê luân tám báu
Túi vạn năng Chơn Đạo linh hồn
Cho con giữ lấy bảo tồn
Từ đời Thượng cổ bó vuông tròn Đức Ân.Nay mang lại lượt xoay dần dần Mạt Kiếp
Đời Hạ Ngươn tạo ra nghiệp dẫy đầy
Là kỳ Tiến hóa - Đổi thay
Lập đời Thánh Đức - Thượng Ngươn thanh bình
Nên lắm trận đánh chinh khói lửa
Để sảy sàng, gội rửa, tẩy trần
Tam Kỳ mở Hội Long Vân
Chọn con Trung - Hiếu – Nghĩa – Nhân phục hồi.Sự báo ứng cơ trời đã lộ
Các con đề xuất Giác ngộ rõ thong
Để khi lập Hội Công Đồng
Tội tình khiến tạo, khó mong sống còn
Dầu sống – Thác mang đến tròn Nhân nghĩa
Chớ mang lòng mỉa mai phụ vong
Tình mến PHẬT MẪU đại đồng
Hóa sanh vạn ức trằn hồng Linh Căn
Chuyển mọi cả Hồng trần thế giới
Ngày định kỳ sắp tới con ơi
Ráng Tu mang lại kịp ngày giờ
Rèn lòng, sửa tánh, ghi nhớ lời mẫu khuyên
Đừng ngu dại dột mê tiền Ma Quỉ
Rồi sau này loạn trí điên cuồng
Quỉ Ma làm sao biết xót thương
Mưu mô đầy đủ kế, gạt lường bọn chúng sanh.Nơi sơn Thất sẵn dành riêng Châu Ngọc
Chờ những con Tu học sửa lòng
Thanh xấu đừng tủi vắt công
Ngày sau trọn Đạo, phỉ lòng hưởng trọn thân
Nếu chẳng nghĩ về xét phân thuộc tột
Làm tay không nên cho lũ Quỉ Ma
Tạo gây thâm độc gian tà
Uổng cho một Kiếp sanh ra có tác dụng Người
Lòng Dạ Thú thay đổi dời tâm tánh
Bất tin, lúc Phật – Thánh - Thần –Tiên
Tội có kiếp đọa Huỳnh Tuyền
Muôn đời giam hãm xích xiềng trói than.Con của bà mẹ tiền Căn Giác Ngộ
Thì yêu cầu cần hiểu rõ Đọa – Siêu
Đừng phải loạn Trí làm liều
Đời này Ma Quỉ không ít lắm con
Chúng ẩn hiện vai trung phong hồn giục mãi
Xúi làm diều khờ ngốc ngu si
Chẳng phải tội lỗi vậy thì
Con ko định Tánh, cạnh tranh trì Ngũ Ma
Nó nhập phá làm xa Căn Kiếp
Để linh hồn mang nghiệp muôn đời
Khó về chạm mặt Mẹ con ơi
Muôn đời sa đọa cực nhọc thời thức giấc Tâm.Kỳ mạt Kiếp, mẫu tầm Linh Tủ
Trao cẩm nang nhỏ giữ, phụng hành
Đừng vì quyền lợi đấu tranh
Để làm mất Tánh hạnh lành cao thâm
Giữ Đức độ Đạo tâm vững chắc
Chớ để cho chúng dắt theo đời
Lạc lầm khổ lắm bé ơi
Chịu những Quả báo, chế độ trời hành thân
Lập ý chí, ý thức dũng mãnh
Đạo không phân chấp cảnh ngoại biên
Tùy thân hành sự trần miền
Nơi nào cũng đều có Phật Tiên hộ trì.Ơn Thầy Tổ bé ghi tấc dạ
Sự Mặn – Chay tùy trái Kiếp Căn
Cần hành Chơn Đạo tinh thần
Mới là báu quý muôn phần ngày sau
Phá Chấp Ngã, muôn màu sắc Tướng
Chọn tấm lòng kim chỉ nan Chơn thanh
Hành trong tứ tưởng Thiện – Lành
Cạo đầu - Để tóc, chẳng thành sự chi
Khá thấu triệt Vô Vi mối cung cấp cội
Phá chấp KHÔNG, chấp CÓ chỗ lòng
Một thai Vô cực Hư KhôngÂm Dương phối hợp thần thông diệu huyền.Đắc Bảo Pháp chơn truyền PHẬT MẪUChiếu Linh quang đãng soi thấu Kiếp Căn
Đoạn trừ Nghiệp chướng Hồng trần
Siêu Phàm nhập Thánh, phi thăng Chơn hồn.Các bé khá bảo đảm Căn Vị
Màn Kỳ thi Đạo Lý khảo nhồi
Phật Tiên đâu rảnh con ơi
Còn lo độ cầm khắp nơi khổ sầu
Con như thế nào rõ nhiệm color Tiến hóa
Cần thông thường lo Đạo cả mẫu Hiền
Đắp xây, phổ hóa, khai truyền
Nên công quả vị, mẹ Hiền thưởng ban
Dầu thử thách, gian khổ chớ nệ
Giữ một lòng chớ để lạt phai
Đạo mầu phải gặp gỡ đắng cay
Mới là biết được lòng ai Trung thành
Cố lập chí thực hành Tâm Đạo
Thì rõ thông Tam Giáo diệu huyền
Đừng yêu cầu mượn Đạo Phật Tiên
Để lo Danh lợi, tứ riêng mang đến mình.Kỳ Mạt Kiếp, Thiên Đình ân xá
Là Nhiệm kỳ Đạo quả sắc ban
Chuyển Cơ phổ độ nai lưng hoàn
Cũng là Định chế độ sảy sàng Hạ Ngươn
Đời cùng với Đạo, bà bầu còn chuyển phiên chuyển
Nên con phải thể hiện Đạo Nhân
Cho tình Con bà mẹ vuông tròn
Lập Cơ Thánh Đức bào toàn mạng Căn
Ngày Đại hội Long Vân bao gồm mặt
Mới Nhơn hiền sự thật căn Tiên
Ham bỏ ra vật chất bội bạc Tiền
Của đời Ma Quỉ đảo điên tinh thần
Mất Đức hạnh tiền Căn ngọc quýChạy theo đời Ma Quỉ loạn cuồng
Ở ăn bất kể kỷ cương
Gian tà xảo quyệt, lâm đường nạn tai
Mang một Kiếp è cổ ai đâu dễ
Luật Thiên Đình đêu nhằm lăng loàn
Trị phường cường bạo dọc ngang
Trước sau cũng rõ lớp màn này đây
Dù hàm ý tâm đầy rạm độc
Bị quyền lợi đâm thọc sợ nhau
Có trên Bắc Đẩu – phái nam Tào
Xét soi thấu triệt trước sau lòng người
Sẽ tùy Nghiệp, hình thức Trời báo ứng
Kiến Nghiệt Đài xây dừng trần gian
Rõ thông đầy đủ sự hành tàng
Trong Tâm, Tội - Phước hai đàng phân minh.Con sẽ thấy hữu hình trước mắt
Mới hẵng tường Tiên Phật diệu huyền
Khó mong ra khỏi Luật Thiên
Con cần tin cẩn lời truyền bà mẹ ban
Rèn Trí Huệ, Đạo xoàn tiến bước
Đừng để Đời cho nước tới trôn
Co giò, hụt cẳng, mất hồn
Xác thân theo biển lớn sóng dồn ngoài khơi
Khó cứu mạng cuộc đời Căn Kiếp
Vì chế tác gây tội nghiệp dẫy đầy
Mẹ nào gồm bỏ gái trai
Tại con gượng nhẹ Luật, có tác dụng sai Chánh truyền.Cuộc đổi thay thiên, trằn miền náo động
Máy Huyền Vi không ngừng mở rộng Năm Châu
Minh vương ngự chốn Nam Lầu
Xử người bội bạc gieo sầu tóc tang
Cơ tuyển lựa hành tàng phái nam Nữ
Rõ Thiên điều, phận sự núm lo
Qua sông nhờ gồm chuyến đò
Linh hồn dựa vào Đạo, thoát kè sông Mê
Chớ vội chấp, khinh thường chê, ngang bướng
Phải xét suy Tội - Phước trong lòng
Đạo mầu Trí Huệ mở thông
Mới là hiểu được trong tâm Phật – Ma.Còn Mê, nặng nề tầm ra Chơn LýPhật nơi tâm ngự trị chẳng xa
Quán thông thấu triệt Chánh – Tà
Sáu Căn mê muội gây ra nghiệp trần
Làm điên đảo niềm tin lý trí
Đâu rõ tường Chơn lý đọa Siêu
Hoặc là phát âm thấu hết sức nhiều
Vẫn còn bị nghiệp, đủ điều vây quanh
Khiến giục mãi Lợi Danh - Mộng Tưởng
Cùng sắc màu mơ ước luôn luôn
Con ơi, các sự tình trường
Đều là ảo tưởng – Vô thường - Khổ đau
Nó khiến sai lấn sân vào Tội lỗi
Cho vong hồn quên Cội, quên Nguồn
Khó về chạm mặt Mẹ Tòa Chương
Ngàn năm sa đọa vào con đường si mê.Nay gồm Mẹ, Đạo Trời khai mở
Cũng là Kỳ xá tội Tử Linh
Các con mau kíp đăng trình
Kịp màn Đại Hội, Thiên Đình thưởng ban
Một Kỳ chót - mẫu Hoàng chấn chỉnh
Con bất tuân mạng lịnh chớ phiền
Đến ngày Tam Giáo qui nguyên
Công Đồng phân xử, con hiền chớ than.Bao nhiêu sự, lời đá quý tiếng ngọc
Là tình yêu bảo bọc Linh hồn
Hai con đường Siêu - Đọa, đần – Khôn
Con cần lựa chọn bảo tồn Hậu lai
Khá suy nghiệm con đường Ngay, nẻo Chánh
Kẻo mê lầm trả hạnh Quỉ Vương
Mượn color Tướng phô trương
Mà lòng dạ chúng khó lường hiểm sâu
Dụng đủ kế, ngỏ hầu tranh Đạo
Của Phật Tiên khai Đạo VÔ VIChẳng lòng Thiện niệm từ Bi
Giả trọng tâm Đạo Đức thực thi Bạo tàn.Nhìn Đất nước, giang san con đó
Để thức thời thức tỉnh công phu
Ham mê Danh Lợi, Võng dù
Rồi thân cần chịu ngục tù đọa mang
Màn tuyển lựa sảy sàng đâu dễ
Phật Tiên còn phổ tế đâu yên
Huống đưa ra Linh Tử trần miền
Mà đòi an phận bạc tiền hưởng trọn thân
Khá triển khai Tứ Ân trọng đại
Để sau này trở lại ngôi xưa
Chớ tham danh vọng mắc lừa
Của loại Ma Quỉ lắm vượt kế mưu
THÌN - TỊ - NGỌ tới MÙI nhỏ rõ
Sự Mất – Còn, sáng sủa rõ Phật Tiên.Kim ngôn lịnh chị em chỉ truyền
Khai thông Tam Giáo, Cơ truyền mang lại con
Rõ Công - Tội, mót bòn Công Đức
Ráng thực hành Đại lực Phật Tiên
Dù đến lắm sự óc phiền
Quỉ Ma khiến rối, Đạo hiền hậu chẳng lơi
Sẽ có Mẹ, Phật Trời tiếp độ
Gương hi sinh Phật Tổ Đại Hùng
Ma vương vãi tài phép hành hung
Cũng không chiến thắng Đức Đại Hùng thanh cao.Ráng thức tỉnh, dồi trau chổ chính giữa tánh
Thì Nghiệp trần mới rảnh con ơi
Gian lao buồn bã khảo nhồi
Mà không nản chí mới bạn con Tiên
Dẹp Phàm tánh – tứ riêng - bạn dạng ngã
Giữ chổ chính giữa hồn cao siêu mới ngoan
Đời này lắm sự dọc ngang
Là đời Ma Quỉ mọi tràn sợ nhân
Các nhỏ ráng ý thức Định - Tỉnh
Sớm tảo trừ Ma bịnh mê si
Chạy theo thay tục ích gì
Càng thêm khiến tội, khổ nguy Linh hồn
Đời vay mượn trả, chẳng tồn tánh mạng
Thường xảy ra tai nạn gớm hoàng
Cũng bởi Quyền lợi, nhiều sang
Mà khi dễ Đạo, Họa mang mặt mình.Sự quả Nghiệp hồn linh tùy kiếp
Của mỗi phòng duyên nghiệp khác nhau
Chưa tiếp liền Lý Thiên Tào
Thì đừng vội chấp lần nhau từng phần
Con nào thì cũng Nghiệp è cổ tội lỗi
Từ lâu đời sao ngoài trái ngang
Đến nay cùng nghiệp một màn
Đặng mà lại trả Quả nai lưng hoàn đến xong
Cho phải mới vợ ông xã thay đổi
Hoặc cha con, chửi bươi gia đình
Hoặc bởi Danh Lợi mưu sinh
Anh em, bạn hữu mất thủy chung Nhân
Chẳng còn biết tiền Căn ruột thịt
Cùng một Mẹ, lãnh lịnh Cửu Trùng
Xuống trần mê muội bất thông
Ngũ Ma nhập thể đề xuất lòng thay đổi thay
Gây phân tách rẽ, ỷ tài tranh chấp
Tạo hận thù khỏa bao phủ tình thương
Đó là bị Nghiệp Ma Vương
Nhiều đời, những kiếp chế tác đường trằn duyên.Nay chủng loại chuyển nền tảng gốc rễ hội hiệp
Ban Đạo lành giải Nghiệp oan khiên
Các nhỏ nhớ lại Căn Tiền
Cùng nhau quay trở lại mối giềng căn xưa
Đừng nhằm Căn mắc lừa Ma Quỉ
Nhập tâm mê, chẳng nghĩ cội nguồn
Con nào gượng nhẹ lịnh, bất tuân
Thì sau chớ trách Cửu Trùng xử phân.Mẹ phân cạn chi phí Căn, gốc rễ
Cẩm nang thơ lưu để sau này
Mong ngày Đại Hội rồng Mây
Các con tương đối đầy đủ về ngay phục chầu
Thoát Nghiệp chướng mưu sâu đày đọa
Lánh xa lìa tội quả trằn duyên
Thưởng công Đạo quả è cổ miền
Công Đồng Tam Giáo ban truyền Đức Ân
Có PHẬT VƯƠNG gắng cân Công LýĐại game phong thần sắc chỉ sản phẩm công nghệ ban
Lập Cơ Thánh Đức Minh Hoàng
Giang sơn thạnh trị, Đạo quà chấn hưng
Mẹ mong đợi con đừng bê trễ
Luật sảy sàng chẳng dễ dàng đâu con
Ngày qua mon lụn mỏi mòn
Năm dài cũng cho tới Thất sơn Hội Trời
Con làm sao biết nhớ lời chủng loại dặn Thì về sau mới đặng bảo toàn
Con như thế nào nghịch mạng dọc ngang
Mẫu đưa phép tắc trị, ngỡ ngàng tình thâm.