nam mô bạc đãi già phạt đế, bệ cạnh bên xã, lu rô tịch lưu giữ ly, chén lặc bà, hắc ra xà dã, đát tha yết đa gia, a ra hắc đế, tam miệu tam bột đà da. Đát điệt tha: Án, bệ cạnh bên thệ, bệ cạnh bên thệ, bệ ngay cạnh xã, tam một yết đế tóa ha.Bạn sẽ xem: Chú dược sư tiệm đảnh chơn ngôn

Giảng Giải

Nam mô: dịch là quy mệnh, hoặc tin theo, kính cẩn y theo, quay về đảnh lễ, kính xin hóa độ con. Phái nam mô tức là cung kính, cũng tức là tin tưởng nhất, không tồn tại mảy may hoài nghi. Cho nên vì vậy nói cung kính quy mệnh nương về, rước thân trọng tâm tính mệnh quy y Phật, cũng tức là tín ngưỡng Phật một bí quyết không điều kiện, biết Phật đang hóa độ chúng ta. Vì thế nói : “Quy mệnh kính đầu nghĩa na mô”. Nam mô tức na mô là giờ Phạn, có nghĩa là quy mệnh kính cẩn nương về, cũng tức là kính lễ tin theo.

Bạn đang xem: Dược sư quán đảnh chơn ngôn tiếng phạn

 

bạc già vạc đế: dịch là “Bạt Già Phạm”. Bạt Già Phạm là giờ Phạn có sáu nghĩa:1. Từ tại2. Sí thạnh3. Đoan nghiêm4. Danh xưng5. Cát tường6. Tôn quý.

Vì tất cả sáu nghĩa này, do đó Bạt Già Phạm trong ghê văn hoặc vào Chú không phiên dịch. Đây điện thoại tư vấn là “đa hàm không dịch”, là 1 trong trong năm nhiều loại không dịch.

Tự trên là gì ? có nghĩa là vô trên vô bất tại. Phật thì vô tại vô bất tại. Bạt Già Phạm là một trong danh hiệu của đức Phật.

Sí thạnh là tưởng tượng oai đức của Phật, rực sáng sủa như lửa.

Đoan là đoan chánh. Nghiêm là oách nghiêm, đây là Phật có 32 tướng, 80 vẻ đẹp, rất đoan nghiêm.

Danh xưng của Phật nghe khắp, cho nên vì thế chúng sinh đông đảo biết.

Bất cứ ai chạm mặt được Phật hồ hết đắc được mèo tường, tùy trung ương mãn nguyện, như ý cát tường như ý.

Tôn quý là nói mười tướng tốt của Phật, là trời fan đều quyền quý trong tam giới

Cho đề xuất nói ‘’Nhiều nghĩa không dịch Bạt Già Phạm – Tự tại sí thạnh diệu đoan nghiêm.’’ Ngài cực kỳ tự trên sí thạnh đoan nghiêm. ‘’Nghe đến thương hiệu được cat tường.’’ bất cứ ai nghe đến danh hiệu của Phật đầy đủ đắc được mèo tường, nơi nơi đều cát tường. ‘’Trời người tôn quý đồng chiêm ngưỡng.’’ Trời tín đồ đều kính cẩn Ngài, chiêm ngưỡng Ngài, Phật y hệt như mặt trời.

 

bệ sát xã: là tên gọi của đức phật Dược Sư giữ Ly quang đãng Như Lai sinh hoạt phương đông tức cũng là Tiêu Tai Diên lâu Dược Sư Phật. Vào chú Lăng Nghiêm là “Ti Sa Xà Gia” vào câu: Nam mô bà già bà đế, ti sa xà gia

“Dược” tức là thuốc; “Sư” là thầy. Vị Phật nầy là một trong những thầy dung dịch lớn, rất có thể trị toàn bộ mọi bị bệnh của con fan trong nỗ lực gian. Bất kể quý vị bị chứng bệnh dịch nan y gì, nếu được Ngài cứu chữa thì chắc hẳn rằng bệnh đã hết. Dịch gì cũng khá được chữa lành, ở cửa tử mà lại được hồi sanh, bệnh dịch đáng bị tiêu diệt mà được cứu sống. Bởi vậy Ngài mới mang tên gọi là “Dược Sư”.

 

lụ rô tịch lưu ly: là cõi tịnh độ giữ Ly nghỉ ngơi phương đông cực lạc.

“Lưu Ly” là một chất vào suốt, sinh hoạt trong hoàn toàn có thể nhìn thấu ra ngoài, làm việc ngoài rất có thể nhìn xuyên vào trong. Lưu giữ Ly là tên gọi của quốc độ trái báo (báo độ) của Đức Dược Sư, điện thoại tư vấn là nhân loại Lưu Ly và Ngài là vị giáo chủ. Thân thể của Ngài cũng là hóa học lưu ly, nội ngoại gần như sáng trong, tinh khiết.

 

bát lặc bà: hay chén bát La Bà tức là “trí huệ quang đãng minh”.

“Đại tài chén bát Nhã trí huệ quang, Phổ chiếu pháp giới tánh trung vương”

Đây là nói :‘’ Đại tài chén bát Nhã trí huệ quang – Chiếu mọi pháp giới tính trung vương.’’ Tính trung vương tức là bổn thể của Phật.

 

hắc ra xà dã: Đây là nói “phổ lễ toàn bộ các vị tình nhân tát”. Dịch là “Kim Cang thủ chủ”, có nghĩa là Kim Cang thủ lãnh. Vị ấy thượng thủ vào Kim Cang. Tức là “thương chúng sinh khổ”. Bởi thương xót tất cả chúng sinh khổ, nghĩ mong muốn chúng sinh lìa khổ được vui, ra khỏi ba cõi, vì vậy muốn cứu vãn độ chúng, thư thả giáo hóa chúng, làm cho tất cả từ bỏ phát người yêu đề tâm, thoát khỏi dục giới, sắc giới cùng vô sắc đẹp giới. Kim Cang Tạng người tình Tát hộ niệm bạn tu hành, tế độ họ, để cho họ từ bờ sinh tử bên này qua chiếc sông phiền não, đạt mang đến bờ bên đó Niết Bàn, làm cho tất cả phiền óc và bệnh dịch khổ của họ chẳng còn nữa, rốt ráo lìa khổ được vui.

 

đát tha yết đa gia: hay nhiều tha già nhiều gia. Đây là nói “phổ lễ tất cả đệ tử của Như Lai”. Đệ tử của Như Lai là ai ? Là hết thảy toàn bộ hiền Thánh Tăng, do đó nói : ‘’Thường trụ Tam Bảo Phật Pháp Tăng.’’ hay trụ có nghĩa là thường trụ bất biến, sẽ là tận hư không biến pháp giới, một sản phẩm chánh khí, đạo phải bao gồm Phật tất cả Pháp bao gồm Tăng. Phật kể cả Phật vượt khứ, Phật hiện nay tại, Phật vị lai, đây call là tất cả chư Phật tía đời.

Tam Bảo có nghĩa là Phật Bảo, Pháp Bảo cùng Tăng Bảo. Sao hotline là bảo ? vì chưng rất không nhiều có, chẳng đề xuất lúc như thế nào cũng hoàn toàn có thể thấy được. Tuy nhiên thường trụ cơ mà nghiệp chướng của bọn họ che tủ trí huệ của mình, do đó không phát hiện Phật, ko nghe được Pháp, không tìm ra Tăng. Bây chừ chúng ta thấy Phật, nghe Pháp, gặp mặt Tăng, cho nên vì thế phải một lòng cung kính, chăm nhất kỳ tâm, tâm không tồn tại hai niệm. Kính cẩn Tam Bảo bắt buộc kiền thành, chẳng yêu cầu làm hình thức, màn trình diễn bên ngoài, buộc phải cung kính chân thật, trung tâm thật không hai, càng kiền thành càng tốt.

‘’Đệ tử Như Lai A La Hán.’’ Đệ tử của Phật tức là tất cả đại A La Hán, đại Tỳ Kheo Tăng, đêm dài u tối ở đây, thì A La Hán hiền khô Thánh Tăng Tam Bảo là đèn sáng dẫn đường cho chúng ta, vì thế ‘’Đèn sáng sủa lớn phá tan đêm tối.’’ Đèn sáng lớn, có nghĩa là chánh khí, chánh pháp trụ thế. Các kẻ bác vô nhân quả, có tác dụng nhất xiển đề tương tự như đêm dài về tối tăm, ko thấy quang đãng minh. Phật Pháp Tăng Tam Bảo, có nghĩa là đèn sáng khủng phá tối dài về tối tăm.

 

a ra hắc đế: giỏi là A La Ha Đế nghiã là “tất cả ứng chân bọn chúng vương tộc”. Ứng là chạm màn hình đạo giao. Chân là chân thực thị hiện

 

tam miệu tam bột đà da: Là quy mạng mười phương ba đời toàn bộ chư Phật. Câu chú là “quy mạng toàn bộ Chánh Giác Phật cụ Tôn”. Quy là tâm tất cả chỗ trở về, có chỗ nương tựa. Mạng tức là mạng sống, rước mạng sống của bọn họ ký thác mang lại Phật Chánh Giác. Chánh Giác thì chẳng yêu cầu là tà giác. Tà giác cũng rất thông minh, bao gồm chút trí huệ, nhưng đi vào đường tà, đi vào con mặt đường bàn môn tả đạo, tà tri tà kiến, hành động bất chánh. Bọn họ quy y chánh giác Phật.

Phật là nửa chữ Phạn ngữ, tương đối đầy đủ gọi là Phật Đà Gia vì người Tàu thích điện thoại tư vấn tắt cho nên chỉ có thể gọi một chữ Phật. Dịch là “giác giả”, giác có tía loại là trường đoản cú giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Giác tha tức là dùng phần đa đạo lý mình đã hiểu, khiến cho kẻ không giống cũng hiểu. Từ bỏ giác vào Nho giáo là minh minh đức, mang đức hạnh của chính bản thân mình hiện ra quang đãng minh, minh và lại minh, bổn hữu trí huệ quang minh lộ ra. Giác tha có nghĩa là dùng đức hạnh minh minh đức của bản thân giáo hóa kẻ khác, làm cho họ cũng minh minh đức đạt tới mức chí thiện. đến chí thiện rồi có nghĩa là giác hạnh viên mãn.

 

Đát điệt tha: Tiếng Phạn là Tadyatha. Đát điệt tha Hán dịch là “tức thuyết chú viết”. Còn dịch là “Sở vị” tức là vô lượng pháp môn tu học với trí huệ nhãn vô lượng.

 

Án: giờ Phạn là Om. Án tức là “Bổn mẫu”, là “Chú mẫu” người mẹ của toàn bộ mọi thần chú; cũng chính là “Phật mẫu” bà mẹ của toàn bộ chư Phật. Chị em của chư Phật có nghĩa là mẹ của nguồn trọng điểm trong đa số loài chúng sinh, vì chưng nguồn tâm của chúng sinh vốn tất cả sẵn phần đông trí tuệ, thường xuất sinh những pháp lành, nên gọi là “Bổn mẫu”.

Chữ Án này có không ít nghĩa. Có nghĩa là : “Dẫn sinh”, tức là dẫn sinh tất cả công đức. Tất cả nghĩa là: “Hàng phục”, hàng phục thiên ma ngoại đạo. Bao gồm nghĩa là: “Ủng hộ”, ủng hộ toàn bộ chánh pháp. Có nghĩa là : “Ba thân”, đầy đủ pháp thân, báo thân, hóa thân. Cho nên khi niệm chữ Án, thì quỷ thần đều cần chắp tay kính cẩn nghe mệnh lệnh, nếu như không thì chúng sẽ bị trừng phạt. Chữ Án như thể chiếu chỉ của hoàng đế, văn võ bá quan liêu đều nên quỳ xuống lắng nghe. Chữ Án là sự việc thành tựu công đức, chúng ta có tu hành, thì niệm chữ Án vẫn có chạm màn hình phi thường.

 

bệ tiếp giáp thệ, bệ sát thệ: nghĩa là Như Lai. Sao gọi là Như Lai ? “Vô sở tùng lai, khử vô sở khứ”, không có chỗ đến, cũng không tồn tại chỗ đi nên gọi là Như Lai. Chưa tới không đi, như đến nhưng bên cạnh đó không đến. Do đó nói : “Vô lai vô khứ kính trung hoa”, cũng không tồn tại từ khu vực đến, cũng không tồn tại chỗ đi, giống như hoa vào gương vậy, quý vị nói hoa trong gương tự đâu đến, lại đi về đâu ?

Ðức Phật thì không giống với ý trung nhân tát, Ðức Phật hoàn toàn có thể tự giác lại rất có thể giác tha cùng lại giác hạnh viên mãn. Giác viên mãn, vạn hạnh cũng viên mãn. Tam giác như ý muôn vạn tiết hạnh đầy đủ, cho nên gọi là Phật

 

bệ sát xã: là tên gọi của ông phật Dược Sư lưu Ly quang đãng Như Lai ngơi nghỉ phương đông tức cũng là Tiêu Tai Diên lâu Dược Sư Phật.

 

tam một yết đế tóa ha. nghĩa là bố đời khen ngợi tán tức giai giải thoát đến bờ bến bên kia. Tóa ha giờ đồng hồ Phạn là Svaha hay ta bà ha dịch là “thành tựu”. Thành công điều gì? Thành tựu phần lớn thệ nguyện của hành giả. Bất luận quý khách phát trọng điểm nguyện gì, quý vị đã đạt được như mong muốn khi niệm.

 

Nguyện của Dược Sư lưu lại Ly quang quẻ Như Lai là hy vọng cứu độ những chúng sanh, giải trừ đến họ thoát ra khỏi bệnh tật thống khổ, cho nên trong ánh hào quang, Ngài nói thần chú. Thần chú này chỉ bao gồm mấy câu, rất ngắn, nhưng loại diệu dụng của chính nó thì hết sức tận. Tuy nhiên muốn được lợi ích, ta phải bao gồm lòng tin, rồi trì tụng nó một biện pháp chuyên cần.

Đối với những y sĩ làm nghề chữa bệnh, trường hợp một mặt chúng ta trị bệnh bằng thuốc, còn mặt khác họ lại trì tụng thêm thần chú này thì dĩ nhiên hiệu nghiệm nhiều hơn thế nữa và bệnh lý sẽ giường thuyên giảm. Vì vậy trì tụng thần chú là vấn đề rất hay, dù quý vị có phải là thầy thuốc hay không, khi chạm chán người gồm bệnh, quý vị cần sử dụng thần chú này, do họ mà đọc tụng, quý đang thấy sự con kiến hiệu.

Những câu chú hồ hết là dịch âm, gọi lên ko thấy nghĩa của nó, vả lại cũng không cần biết nghĩa. Diệu dụng của chú là ở chỗ không thấy nghĩa của nó, gọi lên quý vị không hiểu biết gì, khách hàng chỉ biết để mắt tụng, không tồn tại vọng tưởng gì khác, bởi đó mà nó bao gồm cảm ứng.

Ví như chúng ta cũng có thể niệm những câu trên một biện pháp chuyên chú thì sự “cảm ứng đạo giao” sẽ không còn thể nghĩ bàn, vị đó:

“Khi trong quang đãng minh nói thần chú rồi”, lúc bấy giờ, vào ánh đại hào quang, khi đức Dược Sư nói câu chú, tức câu “Dược Sư tiệm Đảnh Chân Ngôn” xong, thời “đại động đất động, cường điệu quang minh”, cả trái khu đất rung gửi tỏa ra hào quang đãng sáng rực.

Trong tởm ghi rằng: “Này ông Mạn Thù! Nếu tất cả thấy ai, dù nam tốt nữ, phạm phải bệnh khổ, thì nên nhất trọng tâm vì fan bệnh ấy, rửa mặt rửa súc miệng, tụng chú một trăm lẻ tám lần vào thức ăn uống hoặc thuốc, hoặc nước không bẩn trùng, thời đem đến uống, thì bệnh dịch khổ gì, cũng hầu như tiêu hết. Nếu có cầu gì dốc lòng tụng niệm, cũng số đông được cả cùng lại còn được sống lâu vô bệnh, sau thời điểm mệnh chung sanh sang trọng cõi kia, được ngôi bất thối, cho đến tận khi đắc đạo người tình đề.

Bởi thế cho nên ông Mạn Thù ơi! Nếu tất cả nam tử con gái nhân nào mà dốc lòng cung kinh cúng dường ông phật Dược Sư lưu lại Ly quang đãng Như Lai, thời thường xuyên trì chú, chớ để lãng quên.”

*
nam mô bạc tình già phát đế, bệ gần kề xã, lu rô tịch lưu ly, bát lặc bà, hắc ra xà dã, đát tha yết đa gia, a ra hắc đế, tam miệu tam bột đà da. Đát điệt tha: Án, bệ sát thệ, bệ ngay cạnh thệ, bệ liền kề xã, tam một yết đế tóa ha.

Xem thêm: Gạch Trang Trí Mặt Tiền Nhà Phố Đảm Bảo Bền, Mẫu Gạch Ốp Mặt Tiền Nhà Phố Đảm Bảo Bền

Giảng Giải

Nam mô: dịch là quy mệnh, hoặc tin theo, kính cẩn y theo, trở lại đảnh lễ, kính xin hóa độ con. Phái mạnh mô tức là cung kính, cũng có nghĩa là tin tưởng nhất, không tồn tại mảy may hoài nghi. Cho nên vì vậy nói cung kính quy mệnh nương về, lấy thân vai trung phong tính mệnh quy y Phật, cũng có nghĩa là tín ngưỡng Phật một cách không điều kiện, biết Phật vẫn hóa độ bọn chúng ta. Vì thế nói : “Quy mệnh kính đầu nghĩa na mô”. Nam tế bào tức na mô là giờ đồng hồ Phạn, có nghĩa là quy mệnh cung kính nương về, cũng có nghĩa là kính lễ tin theo.

 

bạc già phát đế: dịch là “Bạt Già Phạm”. Bạt Già Phạm là giờ Phạn tất cả sáu nghĩa:1. Trường đoản cú tại2. Sí thạnh3. Đoan nghiêm4. Danh xưng5. Cat tường6. Tôn quý.

Vì bao gồm sáu nghĩa này, cho nên vì vậy Bạt Già Phạm trong kinh văn hoặc trong Chú ko phiên dịch. Đây điện thoại tư vấn là “đa hàm ko dịch”, là một trong năm loại không dịch.

Tự trên là gì ? có nghĩa là vô trên vô bất tại. Phật thì vô tại vô bất tại. Bạt Già Phạm là 1 trong những danh hiệu của đức Phật.

Sí thạnh là tưởng tượng oai đức của Phật, rực sáng sủa như lửa.

Đoan là đoan chánh. Nghiêm là oách nghiêm, đây là Phật gồm 32 tướng, 80 vẻ đẹp, khôn xiết đoan nghiêm.

Danh xưng của Phật nghe khắp, cho nên vì vậy chúng sinh mọi biết.

Bất cứ ai gặp được Phật phần nhiều đắc được mèo tường, tùy trọng điểm mãn nguyện, như ý cát tường như ý.

Tôn quý là nói mười tướng xuất sắc của Phật, là trời fan đều tôn quý trong tam giới

Cho buộc phải nói ‘’Nhiều nghĩa ko dịch Bạt Già Phạm – Tự tại sí thạnh diệu đoan nghiêm.’’ Ngài khôn cùng tự tại sí thạnh đoan nghiêm. ‘’Nghe đến danh hiệu được cat tường.’’ bất cứ ai nghe đến danh hiệu của Phật đa số đắc được cat tường, địa điểm nơi đa số cát tường. ‘’Trời tín đồ tôn quý đồng chiêm ngưỡng.’’ Trời tín đồ đều kính cẩn Ngài, chiêm ngưỡng và ngắm nhìn Ngài, Phật hệt như mặt trời.

 

bệ gần kề xã: là tên gọi của tiên phật Dược Sư lưu lại Ly quang Như Lai ngơi nghỉ phương đông tức cũng là Tiêu Tai Diên thọ Dược Sư Phật. Vào chú Lăng Nghiêm là “Ti Sa Xà Gia” vào câu: Nam tế bào bà già bà đế, ti sa xà gia

“Dược” tức là thuốc; “Sư” là thầy. Vị Phật nầy là 1 trong những thầy dung dịch lớn, hoàn toàn có thể trị toàn bộ mọi bị bệnh của con bạn trong nỗ lực gian. Bất kể quý vị bị chứng căn bệnh nan y gì, giả dụ được Ngài cứu chữa thì chắc chắn rằng bệnh đã hết. Bệnh dịch gì cũng khá được chữa lành, ở cửa ngõ tử nhưng được hồi sanh, dịch đáng bị tiêu diệt mà được cứu giúp sống. Vì vậy Ngài mới mang tên gọi là “Dược Sư”.

 

lụ rô tịch lưu ly: là cõi tịnh độ lưu lại Ly sinh hoạt phương đông cực lạc.

“Lưu Ly” là một trong chất vào suốt, sinh sống trong có thể nhìn thấu ra ngoài, nghỉ ngơi ngoài có thể nhìn xuyên vào trong. Lưu lại Ly là tên gọi của quốc độ quả báo (báo độ) của Đức Dược Sư, điện thoại tư vấn là quả đât Lưu Ly và Ngài là vị giáo chủ. Thân thể của Ngài cũng là chất lưu ly, nội ngoại số đông sáng trong, tinh khiết.

 

bát lặc bà: hay chén bát La Bà tức là “trí huệ quang minh”.

“Đại tài chén bát Nhã trí huệ quang, Phổ chiếu pháp giới tánh trung vương”

Đây là nói :‘’ Đại tài chén Nhã trí huệ quang đãng – Chiếu mọi pháp nam nữ trung vương.’’ Tính trung vương có nghĩa là bổn thể của Phật.

 

hắc ra xà dã: Đây là nói “phổ lễ tất cả các vị tình nhân tát”. Dịch là “Kim Cang thủ chủ”, có nghĩa là Kim Cang thủ lãnh. Vị ấy thượng thủ trong Kim Cang. Tức là “thương chúng sinh khổ”. Vì chưng thương xót tất cả chúng sinh khổ, nghĩ ý muốn chúng sinh lìa khổ được vui, thoát ra khỏi ba cõi, do đó muốn cứu độ chúng, rảnh giáo hóa chúng, làm cho tất cả trường đoản cú phát người tình đề tâm, ra khỏi dục giới, sắc giới với vô dung nhan giới. Kim Cang Tạng tình nhân Tát hộ niệm bạn tu hành, tế độ họ, làm cho họ trường đoản cú bờ sinh tử bên này qua chiếc sông phiền não, đạt mang đến bờ vị trí kia Niết Bàn, làm cho tất cả phiền não và bệnh dịch khổ của họ chẳng còn nữa, rốt ráo lìa khổ được vui.

 

đát tha yết nhiều gia: hay đa tha già đa gia. Đây là nói “phổ lễ toàn bộ đệ tử của Như Lai”. Đệ tử của Như Lai là ai ? Là hết thảy tất cả hiền Thánh Tăng, cho nên vì vậy nói : ‘’Thường trụ Tam Bảo Phật Pháp Tăng.’’ thường xuyên trụ có nghĩa là thường trụ bất biến, sẽ là tận lỗi không trở thành pháp giới, một vật dụng chánh khí, đạo phải có Phật gồm Pháp bao gồm Tăng. Phật tất cả Phật quá khứ, Phật hiện tại tại, Phật vị lai, đây điện thoại tư vấn là tất cả chư Phật cha đời.

Tam Bảo có nghĩa là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Sao hotline là bảo ? do rất không nhiều có, chẳng phải lúc nào cũng hoàn toàn có thể thấy được. Tuy nhiên thường trụ dẫu vậy nghiệp chướng của họ che phủ trí huệ của mình, do đó không khám phá Phật, không nghe được Pháp, không phát hiện Tăng. Hiện giờ chúng ta thấy Phật, nghe Pháp, gặp mặt Tăng, vì vậy phải một lòng cung kính, chăm nhất kỳ tâm, tâm không tồn tại hai niệm. Cung kính Tam Bảo đề nghị kiền thành, chẳng phải làm hình thức, màn biểu diễn bên ngoài, cần cung kính chân thật, trọng tâm thật không hai, càng kiền thành càng tốt.

‘’Đệ tử Như Lai A La Hán.’’ Đệ tử của Phật tức là tất cả đại A La Hán, đại Tỳ Kheo Tăng, đêm dài tăm tối ở đây, thì A La Hán nhân từ Thánh Tăng Tam Bảo là đèn sáng đi đường cho chúng ta, cho nên vì thế ‘’Đèn sáng lớn phá tan đêm tối.’’ Đèn sáng sủa lớn, tức là chánh khí, chánh pháp trụ thế. đa số kẻ bác vô nhân quả, có tác dụng nhất xiển đề cũng như đêm dài tối tăm, không thấy quang minh. Phật Pháp Tăng Tam Bảo, tức là đèn sáng mập phá tối dài buổi tối tăm.

 

a ra hắc đế: xuất xắc là A La Ha Đế nghiã là “tất cả ứng chân bọn chúng vương tộc”. Ứng là chạm màn hình đạo giao. Chân là chân thật thị hiện

 

tam miệu tam bột đà da: Là quy mạng mười phương bố đời toàn bộ chư Phật. Câu chú là “quy mạng toàn bộ Chánh Giác Phật rứa Tôn”. Quy là tâm có chỗ trở về, bao gồm chỗ nương tựa. Mạng có nghĩa là mạng sống, mang mạng sống của chúng ta ký thác cho Phật Chánh Giác. Chánh Giác thì chẳng buộc phải là tà giác. Tà giác cũng rất thông minh, gồm chút trí huệ, nhưng đi vào đường tà, đi vào con đường bàn môn tả đạo, tà tri tà kiến, hành vi bất chánh. Họ quy y chánh giác Phật.

Phật là nửa chữ Phạn ngữ, tương đối đầy đủ gọi là Phật Đà Gia vì bạn Tàu thích call tắt cho nên có thể gọi một chữ Phật. Dịch là “giác giả”, giác có bố loại là trường đoản cú giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Giác tha tức là dùng đa số đạo lý mình đã hiểu, làm cho kẻ không giống cũng hiểu. Tự giác trong Nho giáo là minh minh đức, rước đức hạnh của bản thân hiện ra quang quẻ minh, minh và lại minh, bổn hữu trí huệ quang minh lộ ra. Giác tha có nghĩa là dùng tiết hạnh minh minh đức của mình giáo hóa kẻ khác, làm cho họ cũng minh minh đức đạt tới cả chí thiện. đến chí thiện rồi có nghĩa là giác hạnh viên mãn.

 

Đát điệt tha: Tiếng Phạn là Tadyatha. Đát điệt tha Hán dịch là “tức thuyết chú viết”. Còn dịch là “Sở vị” tức là vô lượng pháp môn tu học cùng trí huệ nhãn vô lượng.

Đát điệt tha còn tức là “thủ ấn” tức thị kết ấn bởi tay. Cũng call là “trí nhân” nghĩa là khai mở nhỏ mắt trí thông minh của bọn chúng sinh.

 

Án: giờ đồng hồ Phạn là Om. Án tức là “Bổn mẫu”, là “Chú mẫu” bà bầu của tất cả mọi thần chú; cũng đó là “Phật mẫu” chị em của toàn bộ chư Phật. Bà bầu của chư Phật có nghĩa là mẹ của nguồn trung ương trong đều loài chúng sinh, do nguồn chổ chính giữa của bọn chúng sinh vốn có sẵn các trí tuệ, hay xuất sinh các pháp lành, nên người ta gọi là “Bổn mẫu”.

Chữ Án này có rất nhiều nghĩa. Tức là : “Dẫn sinh”, có nghĩa là dẫn sinh toàn bộ công đức. Gồm nghĩa là: “Hàng phục”, thu phục thiên ma nước ngoài đạo. Bao gồm nghĩa là: “Ủng hộ”, ủng hộ tất cả chánh pháp. Tức là : “Ba thân”, rất đầy đủ pháp thân, báo thân, hóa thân. Do đó khi niệm chữ Án, thì quỷ thần đều phải chắp tay kính cẩn nghe mệnh lệnh, nếu không thì chúng có khả năng sẽ bị trừng phạt. Chữ Án như thể chiếu chỉ của hoàng đế, văn võ bá quan liêu đều nên quỳ xuống lắng nghe. Chữ Án là sự việc thành tựu công đức, chúng ta có tu hành, thì niệm chữ Án vẫn có chạm màn hình phi thường.

 

bệ gần kề thệ, bệ ngay cạnh thệ: nghĩa là Như Lai. Sao hotline là Như Lai ? “Vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ”, không tồn tại chỗ đến, cũng không có chỗ đi nên người ta gọi là Như Lai. Không đến không đi, như mang đến nhưng ngoài ra không đến. Vì thế nói : “Vô lai vô khứ kính trung hoa”, cũng không tồn tại từ vị trí đến, cũng không tồn tại chỗ đi, y như hoa vào gương vậy, quý vị nói hoa trong gương từ bỏ đâu đến, lại trở về đâu ?

Ðức Phật thì rất khác với bồ tát, Ðức Phật rất có thể tự giác lại hoàn toàn có thể giác tha với lại giác hạnh viên mãn. Giác viên mãn, vạn hạnh cũng viên mãn. Tam giác viên mãn muôn vạn đức hạnh đầy đủ, cho nên người ta gọi là Phật

 

bệ gần kề xã: là tên thường gọi của tiên phật Dược Sư lưu Ly quang Như Lai ngơi nghỉ phương đông tức cũng chính là Tiêu Tai Diên thọ Dược Sư Phật.

 

tam một yết đế tóa ha. nghĩa là bố đời khen ngợi tán tức giai giải bay đến bờ bến bên kia. Tóa ha giờ đồng hồ Phạn là Svaha giỏi ta bà ha dịch là “thành tựu”. Chiến thắng điều gì? Thành tựu rất nhiều thệ nguyện của hành giả. Bất luận quý vị phát trọng tâm nguyện gì, quý vị đang đạt được như ý khi niệm.

 

Nguyện của Dược Sư lưu lại Ly quang quẻ Như Lai là ước ao cứu độ những chúng sanh, giải trừ mang lại họ ra khỏi bệnh tật thống khổ, vì thế trong ánh hào quang, Ngài nói thần chú. Thần chú này chỉ gồm mấy câu, khôn cùng ngắn, nhưng loại diệu dụng của nó thì vô cùng tận. Tuy vậy muốn được lợi ích, ta phải gồm lòng tin, rồi trì tụng nó một cách chuyên cần.

Đối với những y sĩ có tác dụng nghề chữa trị bệnh, trường hợp một mặt bọn họ trị bệnh bởi thuốc, còn mặt khác họ lại trì tụng thêm thần chú này thì kiên cố hiệu nghiệm nhiều hơn thế và bệnh tình sẽ chóng thuyên giảm. Vì vậy trì tụng thần chú là điều rất hay, dù quý vị có phải là thầy thuốc xuất xắc không, khi chạm chán người có bệnh, quý vị cần sử dụng thần chú này, vị họ nhưng mà đọc tụng, quý vẫn thấy sự loài kiến hiệu.

Những câu chú đều là dịch âm, gọi lên không thấy nghĩa của nó, vả lại cũng không nên biết nghĩa. Diệu dụng của chú ấy là tại vị trí không thấy nghĩa của nó, hiểu lên quý vị không hiểu gì, quý khách chỉ biết chú tâm tụng, không có vọng tưởng gì khác, bởi này mà nó gồm cảm ứng.

Ví như bạn có thể niệm những câu bên trên một phương pháp chuyên chú thì sự “cảm ứng đạo giao” sẽ không còn thể nghĩ bàn, bởi đó:

“Khi trong quang quẻ minh nói thần chú rồi”, thời gian bấy giờ, trong ánh đại hào quang, lúc đức Dược Sư nói câu chú, tức câu “Dược Sư cửa hàng Đảnh Chân Ngôn” xong, thời “đại động đất động, phóng đại quang minh”, cả trái khu đất rung gửi tỏa ra hào quang quẻ sáng rực.

Trong ghê ghi rằng: “Này ông Mạn Thù! Nếu có thấy ai, dù nam giỏi nữ, mắc phải bệnh khổ, thì nên nhất tâm vì bạn bệnh ấy, rửa ráy rửa súc miệng, tụng chú một trăm lẻ tám lần vào thức ăn hoặc thuốc, hoặc nước sạch sẽ trùng, thời đem cho uống, thì dịch khổ gì, cũng mọi tiêu hết. Nếu gồm cầu gì dốc lòng tụng niệm, cũng số đông được cả cùng lại còn được sống lâu vô bệnh, sau khoản thời gian mệnh bình thường sanh quý phái cõi kia, được ngôi bất thối, cho đến tận khi đắc đạo tình nhân đề.

Bởi thế cho nên ông Mạn Thù ơi! Nếu có nam tử cô gái nhân nào mà dốc lòng cung khiếp cúng dường đức phật Dược Sư lưu giữ Ly quang đãng Như Lai, thời thường xuyên trì chú, chớ nhằm lãng quên.”